Fun Family Conversation


หลักสูตร Fun Family Conversation เราจะสร้างบรรยากาศ 2 ชม.ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ให้ครอบครัวของท่านได้มา สนุกสนาน ในการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกัน และร่วมกับครอบครัวอื่นๆด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *